Bảng tổng kết thành tích của phi công

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi côngSTT Pilot Glider Member Since Flights Point AirTime Last Flight Best flight 1 Best flight 2 Best flight 3 Best flight 4 Best flight 5 Best flight 6
{{pilot.no}} {{pilot.pilot_name}} {{pilot.username}} {{pilot.team}} {{pilot.glider}} {{pilot.membersince}} {{pilot.nflight}} {{pilot.point}} {{pilot.airtime}} {{pilot.lf}} {{pilot.bf1}} {{pilot.bf2}} {{pilot.bf3}} {{pilot.bf4}} {{pilot.bf5}} {{pilot.bf6}}